Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Υπάρχει και κάποιο άλλο δάνειο για μένα;

Δάνεια Μικροεπισκευών & Μικροβελτιώσεων

Ποσό δανείου : Μέχρι 20.000,00 €
Επιτόκιο : 7% για όλη την επικράτεια
Διάρκεια : από 2 μέχρι 10 χρόνια
Σκοπός : Μικροεπισκευή – μικροβελτίωση κατοικίας.
Δικαιούχοι : Ισχύει ότι για τα στεγαστικά δάνεια.
Συνομολόγηση : Ιδιωτική σύμβαση.
Ασφάλεια : Χωρίς υποθήκη.
Απόδοση : Εφάπαξ.
Δικαιολογητικά για την έγκριση: 1) Αίτηση. Αν θέλετε, μπορείτε να τυπώσετε τώρα ένα έντυπο αίτησης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ως ακολούθως:

  • από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, οπότε θα ελέγχεται και η ταυτοπροσωπία από την ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, είτε
  • ταχυδρομικά με φάκελο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης από ΚΕΠ ή Διοικητική Αρχή ή Αστυνομική Αρχή
  • θα γίνεται αποδοχή υποβολής αιτήσεων από τρίτο πρόσωπο, εφόσον υπάρχει ειδική προς αυτό εξουσιοδότηση από τον αιτούντα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης από ΚΕΠ ή Διοικητική Αρχή ή Αστυνομική Αρχή.

1α) Για τους εν ενεργεία Δημόσιους Υπάλληλους, πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση ετών μονίμου υπηρεσίας και καθαρών και ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών. Σημείωση: Απαιτείται 2ετής μόνιμη υπηρεσία.Στην περίπτωση που ο υπάλληλος είναι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία θα προκύπτει ότι κατέχει οργανική θέση ή καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

1β) Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (Γ.Λ.Κ.), τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης.

Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης και αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης στην οποία αναφέρεται ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί με το νόμο Ν. 3163/55.

Για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, μηνιαία εκκαθάριση σύνταξης.

2) Φωτοτυπία φορολογικού εντύπου Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους και Ε9 του 2005 και τυχόν μεταβολές του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι όσα αναγράφονται σε αυτά είναι αληθή.

Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μισθωμένο ή κενό και φωτοτυπία έντυπου Ε2 του τελευταίου έτους. Σε περίπτωση ημιτελούς κατοικίας, η οποία αποπερατώθηκε τελευταία και ως εκ τούτου δεν αναφέρεται στα παραπάνω έντυπα θα γίνει αυτοψία από μηχανικό.

3) Φωτοτυπία φορολογικού έντυπου Ε, δηλαδή εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους.

4) Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της κατοικίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής του.

Σε περίπτωση που ο τίτλος αφορά οικόπεδο απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής

Σε περίπτωση που ο δανειζόμενος είναι εν διαστάσει, δικαιούται δανείου ΜΟΝΟ εφόσον από τα προσκομιζόμενα φορολογικά έντυπα προκύπτει ότι ο ίδιος και όχι ο εν διαστάσει σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα, πλήρη επικαρπία ή πλήρη ψιλή κυριότητα, σε ολοκληρωμένη και όχι ημιτελή κατοικία ή ποσοστό συνιδιοκτησίας με άλλο πρόσωπο πλην του εν διαστάσει συζύγου.

Σε περίπτωση υποβολής πλαστών δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε ανακοίνωση στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εγκρίνεται το δάνειο, ελέγχονται μέχρι και την εκταμίευση του.

Κατά την εκταμίευση του δανείου απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Άλλες πληροφορίες : Αιτήσεις με ελλιπή και ανακριβή στοιχεία θεωρούνται άκυρες.

Το δάνειο το δικαιούται ο αιτών, μόνο όταν αυτός ή ο/η σύζυγος του έχουν σε ολοκληρωμένη και όχι ημιτελή κατοικία δικαίωμα: α) πλήρους ή ποσοστού πλήρους κυριότητας, β)πλήρους επικαρπίας, γ) πλήρους ψιλής κυριότητας

Κατά το έτος λήξης του Δανείου, ο δανειζόμενος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75ο έτος της ηλικίας του, εάν κατά την υποβολή της αίτησης υπερβαίνει το 70ο έτος χορηγείται δάνειο με υπογραφή εγγυητή έως 65 ετών.

Η επαναχορήγηση του δανείου γίνεται μετά από την ολική εξόφλησή του κατά τη συμβατική λήξη της διάρκειάς του ή μετά από έκτακτη ολική εξόφλησή -όχι συμψηφιστική- και εφόσον έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστο 3 ετών από την χορήγησή του.


Επισκευαστικά & βελτιωτικά Δάνεια

Ποσό δανείου : Μέχρι 70.000,00 €
Επιτόκιο : 6%
Διάρκεια : 16 χρόνια
Σκοπός : Επισκευή – βελτίωση κύριας ή πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση (Ε1).
Δικαιούχοι : Ισχύει ότι για τα στεγαστικά δάνεια
Συνομολόγηση : Ιδιωτική σύμβαση.
Εξυπηρέτηση : Εκχώρηση μέχρι τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξης.
Ασφάλεια : Υποθήκη ισόποση του δανείου και σειρά Α΄, Β΄ ή Γ΄ ( κατά περίπτωση) εφόσον επιτρέπεται από την αξία του ακινήτου (δηλ. άθροισμα υφιστάμενων βαρών πλέον 30%)
Απόδοση : Προκαταβολή 50%, το υπόλοιπο βάσει πιστοποιήσεων.
Δικαιολογητικά για την έγκριση:
  1. Αντίγραφο δήλωσης ακινήτων (Ε9) του έτους 2005 και τυχόν μεταβολές μέχρι σήμερα.
  2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) τελευταίου οικονομικού έτους.
  3. α) Για τους εν ενεργεία υπαλλήλους:

Πρόσφατη και πρωτότυπη βεβαίωση καθαρών και ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών.

Βεβαίωση ετών μονίμου υπηρεσίας

β) Για τους συνταξιούχους: απόκομμα σύνταξης

 

Δικαιολογητικά για τη συνομολόγηση : Έκθεση εκτίμησης ακινήτου, τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου και σχετικά πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου.

Υπολογισμός

Το ποσό της μηνιαίας δόσης σας (με επιτόκιο 6,00 %) είναι περίπου:

ΕΥΡΩ
Επιλέξτε το ποσό που θέλετε να πάρετε :
Επιλέξτε τη διάρκεια του δανείου :Δάνειο επισκευής για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας

Σκοπός δανείων:

Μόνωση και στεγανοποίηση (τοίχου-ταράτσας), πράσινη στέγη στο δώμα του κτιρίου, φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, θερμικά ηλιακά συστήματα, εγκατάσταση φυσικού αερίου, τοποθέτηση λέβητα-καυστήρα σύγχρονης ενεργειακής απόδοσης, αλλαγή κουφωμάτων-υαλοπινάκων, τοποθέτηση στεγάστρων και σκιάστρων, οικοσκευές χαμηλής ενεργειακής κλάσης (Α-Β), κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης (Α-Β), αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας ενεργειακής κλάσης Α, αναβάθμιση – αντικατάσταση ανελκυστήρα. 

Α) Δάνειο με εγγραφή υποθήκης μέχρι 30.000,00 €

1. Επιτόκιο 5,70% : για όλες τις περιοχές της χώρας

2. Διάρκεια αποπληρωμής: Από 5 έως 15 χρόνια.
Κατά την συμβατική λήξη του δανείου η ηλικία του δανειολήπτη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80ο έτος.

3. Ασφάλεια δανείου:
• Εκχώρηση μέχρι τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξης.
• Εκχώρηση μέχρι τα ¾ από το εφάπαξ βοήθημα ως πρόσθετη ασφάλεια του δανείου.
• Εγγραφή Α΄ υποθήκης ή Β΄ ή Γ΄ υπό προϋποθέσεις επί του υπό δανειοδότηση ακινήτου.

Η εκτιμηθείσα από το μηχανικό αξία του ακινήτου, αφαιρουμένων τυχόν υφιστάμενων βαρών, πρέπει να υπερκαλύπτει το ποσό του χορηγηθέντος ενυπόθηκου δανείου ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας, κατά ποσοστό 20% τουλάχιστον.

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Υποβάλλονται τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση των ενυπόθηκων δανείων επισκευής – βελτίωσης κατοικίας με επιπλέον στοιχείο τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των εργασιών που θα συντάσσεται από τον αιτούντα το δάνειο και θα προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης.

5. Δικαιολογητικά μετά την ανακοίνωση της έγκρισης:
• Τα δικαιολογητικά δανείου επισκευής – βελτίωσης.
• Το υπό δανειοδότηση ακίνητο (χωρίς να απαιτείται ιδιοκατοίκηση) θα ανήκει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στο δικαιούχο ή στη/στο σύζυγο ή και στους δυο μαζί.
• Έκθεση εκτίμησης του υπό δανειοδότηση ακινήτου από μηχανικό που ορίζει η Κ.Υ. του Ταμείου για ακίνητο στην περιοχή Αττικής, ενώ εάν βρίσκεται στους Νομούς Θεσ/νίκης, Αχαϊας, οι μηχανικοί ορίζονται από τα αντίστοιχα Καταστήματα. Για την υπόλοιπη Ελλάδα η έκθεση συντάσσεται από μηχανικό της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού ή της Πολεοδομίας.

6. Απόδοση προϊόντος δανείου:
Από το συνολικό ποσό του συνομολογημένου δανείου ποσοστό 30% των προϋπολογισθέντων εργασιών σύμφωνα με την αρχική έκθεση εκτίμηση, θα καταβάλλεται μετά την υπογραφή της ιδιωτικής δανειακής σύμβασης και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από την υπάρχουσα αξία του προς επισκευή ακινήτου μετά την αφαίρεση τυχόν υφιστάμενων βαρών προσαυξημένων κατά 30% και το υπόλοιπο ποσοστό 70% με την προσκόμιση πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών και ισόποσων παραστατικών προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών στο όνομα του δανειολήπτη ή της συζύγου του .

7. Προθεσμία Ανάληψης Προϊόντος ανείου: Εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης εξυπηρέτησης του δανείου.
α) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανάληψης ολόκληρου του ποσού του συνομολογημένου δανείου, το υπόλοιπο θα μεταφέρεται σε έκτακτη απόσβεση.
β) Στην περίπτωση που μετά την είσπραξη της προκαταβολής δεν προσκομισθούν απαιτούμενα δικαιολογητικά, το ήδη εκταμιευθέν ποσό δανείου θα εκτοκίζεται από την έναρξη εξυπηρέτησής του και για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου με το επιτόκιο του δανείου επισκευής – βελτίωσης που ίσχυε κατά την έναρξη εξυπηρέτησης, εφόσον το τελευταίο είναι μεγαλύτερο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείων επισκευής – βελτίωσης όπως έχουν καθοριστεί με αποφάσεις του Δ.Σ.

Β) Δάνειο μέχρι 20.000,00 €

1. Επιτόκιο : 6,50% για όλες τις περιοχές της χώρας.

2. Διάρκεια αποπληρωμής : Από 5 έως 15 χρόνια.

3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Υποβάλλονται τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των δανείων μικροεπισκευών – μικροβελτιώσεων κατοικίας με επιπλέον στοιχείο τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των εργασιών που θα συντάσσεται από τον αιτούντα το δάνειο και θα προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης.

4. Απόδοση προϊόντος δανείου: Από το συνολικό ποσό του συνομολογημένου δανείου ποσοστό 30% των προϋπολογισθέντων εργασιών θα καταβάλλεται με την υπογραφή της ιδιωτικής δανειακής σύμβασης και το υπόλοιπο ποσοστό 70% με την προσκόμιση ισόποσων παραστατικών προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών στο όνομα του δανειολήπτη ή της συζύγου του.

5. Προθεσμία Ανάληψης Προϊόντος ανείου: Εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης εξυπηρέτησης του δανείου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανάληψης ολόκληρου του ποσού του συνομολογημένου δανείου, το υπόλοιπο θα μεταφέρεται σε έκτακτη απόσβεση με την παρακάτω διαφοροποίηση:
Στην περίπτωση που μετά την είσπραξη της προκαταβολής δεν προσκομισθούν απαιτούμενα δικαιολογητικά, το ήδη εκταμιευθέν ποσό δανείου θα εκτοκίζεται από την έναρξη εξυπηρέτησής του και για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου με το επιτόκιο του δανείου μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων που ίσχυε κατά την έναρξη εξυπηρέτησης, εφόσον το τελευταίο είναι μεγαλύτερο.

6. Εξυπηρέτηση και Ασφάλεια:
• Εκχώρηση μέχρι τα 6/10 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών ή της σύνταξης.
• Εκχώρηση μέχρι τα ¾ από το εφάπαξ βοήθημα ως πρόσθετη ασφάλεια του δανείου.