Πληρωμή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών δανείων

Σύμφωνα με την Υ.Α. 2/36842/0094 (ΦΕΚ.1794/τ.β /7-9-2007) και 1063/9-04-2014 Εγκύκλιο της Προϊσταμένης Γενική Διεύθυνσης θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική πληρωμή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που αφορούν δόσεις δανείων, μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού με διατραπεζική μεταφορά.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ επισυνάπτοντας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου ώστε να εμφανίζεται ευκρινώς ο αριθμός IBAN. Μετά την  εκκαθάριση του δανειακού  λογαριασμού θα γίνεται η πίστωση των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών  στον τραπεζικό λογαριασμό και θα αποστέλλεται στο δικαιούχο έγγραφη ενημέρωση.

Την παραπάνω σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορείτε να τα υποβάλλετε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματά του Θεσσαλονίκης ή Πάτρας, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή.

Δάνεια Σε Φυσικά Πρόσωπα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4254/2014  δεν χορηγούνται νέα δάνεια σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του δημόσιου τομέα. Συνεπώς δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις. Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.  

Βεβαιώσεις τόκων στεγαστικών δανείων στα ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι φέτος δεν θα αποσταλούν βεβαιώσεις τόκων για φορολογική χρήση, από το Τ.Π.και Δανείων.

Οι δανειολήπτες θα τις προμηθεύονται αποκλειστικά από τα ΚΕΠ της περιοχής τους από 28-3-2014.

Νέα ρύθμιση δανείων

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

      Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στη με αριθμ.3512/12-2-2014 συνεδρίασή του  αποφάσισε τα παρακάτω:

  • Να παραταθεί η προθεσμία διεκπεραίωσης αιτημάτων ρυθμίσεων δανείων και πέραν τις 15-05-2013
  • Δίδεται η δυνατότητα σε δανειολήπτες που έχει γίνει περαιτέρω μείωση αποδοχών  ή έχει επέλθει ανεργία συζύγου δανειολήπτη το 2012 μετά τη συνομολόγηση του δανείου  μετά από απόφαση του Δ.Σ. της κατά περίπτωση υπαγωγής αυτού στις ρυθμίσεις ακόμα και αν συνομολογήθηκε το δάνειο εντός του έτους 2012.
  • Να βελτιώσει την ρύθμιση της  παρακράτησης των 3/10 από τις αποδοχές ή τη σύνταξη των δανειοληπτών ως εξής:
    1. Ο υπολογισμός των 3/10 να γίνεται επί των καθαρών αποδοχών
    2. Η διάρκεια της ρύθμισης να είναι 3/ετής και μετά την παρέλευση της 3/ετίας θα επανεξετάζεται η συνέχισή της ή όχι καθώς και οι όροι εξυπηρέτησης του μη καταβαλλόμενου  ποσού .

 

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε την διευκόλυνση που παρέχεται με την παρακράτηση 3/10 των καθαρών μηνιαίων αποδοχών  για την εξυπηρέτηση του/των δανείου/ων σας συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση που μπορείτε να  κατεβάσετε  από εδώ .

 

Την παραπάνω σχετική  αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  μπορείτε να τα υποβάλλετε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματά του  Θεσσαλονίκης ή Πάτρας,  αυτοπροσώπως ή  μέσω εξουσιοδοτούμενου  προσώπου ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή  οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή .