Νέα ρύθμιση δανείων

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

      Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στη με αριθμ.3512/12-2-2014 συνεδρίασή του  αποφάσισε τα παρακάτω:

  • Να παραταθεί η προθεσμία διεκπεραίωσης αιτημάτων ρυθμίσεων δανείων και πέραν τις 15-05-2013
  • Δίδεται η δυνατότητα σε δανειολήπτες που έχει γίνει περαιτέρω μείωση αποδοχών  ή έχει επέλθει ανεργία συζύγου δανειολήπτη το 2012 μετά τη συνομολόγηση του δανείου  μετά από απόφαση του Δ.Σ. της κατά περίπτωση υπαγωγής αυτού στις ρυθμίσεις ακόμα και αν συνομολογήθηκε το δάνειο εντός του έτους 2012.
  • Να βελτιώσει την ρύθμιση της  παρακράτησης των 3/10 από τις αποδοχές ή τη σύνταξη των δανειοληπτών ως εξής:
    1. Ο υπολογισμός των 3/10 να γίνεται επί των καθαρών αποδοχών
    2. Η διάρκεια της ρύθμισης να είναι 3/ετής και μετά την παρέλευση της 3/ετίας θα επανεξετάζεται η συνέχισή της ή όχι καθώς και οι όροι εξυπηρέτησης του μη καταβαλλόμενου  ποσού .

 

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε την διευκόλυνση που παρέχεται με την παρακράτηση 3/10 των καθαρών μηνιαίων αποδοχών  για την εξυπηρέτηση του/των δανείου/ων σας συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση που μπορείτε να  κατεβάσετε  από εδώ .

 

Την παραπάνω σχετική  αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  μπορείτε να τα υποβάλλετε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματά του  Θεσσαλονίκης ή Πάτρας,  αυτοπροσώπως ή  μέσω εξουσιοδοτούμενου  προσώπου ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή  οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή .