Δάνεια σε ΟΤΑ


Διαδικασίες και Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων με Δήμους, Περιφέρειες, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015), για ισοσκέλιση προϋπολογισμού.Διαδικασίες και Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων με Δήμους, Περιφέρειες, Συνδέσμους, Ενώσεις και Νομικά Πρόσωπα αυτών με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους με το Τ.Π και Δανείων ή με Πιστωτικά Ιδρύματα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/A/24-12-2014)


Υπόδειγμα Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας Δήμου από το T.Π. & Δανείων


Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση δανείων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων


Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το ΠΔ 169/2013


 Δικαιολογητικά για την εφαρμογή Ν.3943-2011 άρθρο 49


Πίνακας κατάταξης ανά κωδικό σκοπών για χορήγηση δανείων από το T.Π. & Δανείων

Παραγραφή των ανεξόφλητων παρακαταθηκών που έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 σύμφωνα με την εφάπαξ νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 179 ν. 4270/2014.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) όλες οι ανεξόφλητες χρηματικές παρακαταθήκες – με εξαίρεση αυτές που αφορούν αποζημιώσεις δικαιούχων  από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις – καθώς και όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες, που έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία, Καταστήματα Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Γραφεία Παρακαταθηκών)  παραγράφονται υπέρ αυτού μετά την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δεύτερη και τελευταία δημοσίευση. H τελευταία δημοσίευση της δεύτερης πρόσκλησης έγινε την  Κυριακή 28/09/2014.

 

Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι από 29 Νοεμβρίου 2014 έχουν παραγραφεί όλες οι  ανεξόφλητες χρηματικές παρακαταθήκεςμε εξαίρεση αυτές που αφορούν αποζημιώσεις δικαιούχων  από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις – καθώς και όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες, που είχαν συσταθεί πριν την 01-01-1989 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία, Καταστήματα Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Γραφεία Παρακαταθηκών).

 

Παραγραφή ανεξόφλητων παρακαταθηκών – Προσκλήσεις

Παραγραφή των ανεξόφλητων παρακαταθηκών που έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 σύμφωνα με την εφάπαξ νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 179 ν. 4270/2014.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 23/9 ΚΑΙ 28/09/14)

Πρώτη πρόσκληση (21-7-2014)

Δικαιολογητικά απόδοσης παρακαταθηκών

Απογραφή χρηματικών και αυτούσιων στα γραφεία παρακαταθηκών

 

 

Καταθέσεις – Επιτόκια Καταθέσεων

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδρύθηκε το 1839, είναι αυτόνομος χρηματοπιστωτικός οργανισμός (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Στις υπηρεσίες του περιλαμβάνεται και η αποδοχή καταθέσεων όψεως, Ταμιευτηρίου και Προθεσμίας, από ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα Κοινωφελούς και μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κληροδοτήματα κ.λ.π.

Μετά την θέση σε ισχύ του Ν.4254/2014, στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων γίνονται δεκτές καταθέσεις μόνο απο ήδη υφιστάμενους συναλλασσόμενους.

Επισημαίνεται ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ΔΕΝ κηρύσσεται σε πτώχευση (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3588/2007). Η φύση του Τ. Π. & Δανείων ως Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο διέπεται από ειδική και προσαρμοσμένη προς το σκοπό του νομοθεσία καθώς και η ισχυρή περιουσιακή του θέση, αποτελούν εγγύηση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς τους καταθέτες του.

Τα επιτόκια που ισχύουν από  15 Σεπτεμβρίου 2014 (15/09/2014) για τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, έχουν ως εξής:

Δείτε το πλήρες κείμενο »

Πληρωμή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών δανείων

Σύμφωνα με την Υ.Α. 2/36842/0094 (ΦΕΚ.1794/τ.β /7-9-2007) και 1063/9-04-2014 Εγκύκλιο της Προϊσταμένης Γενική Διεύθυνσης θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική πληρωμή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που αφορούν δόσεις δανείων, μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού με διατραπεζική μεταφορά.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ επισυνάπτοντας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου ώστε να εμφανίζεται ευκρινώς ο αριθμός IBAN. Μετά την  εκκαθάριση του δανειακού  λογαριασμού θα γίνεται η πίστωση των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών  στον τραπεζικό λογαριασμό και θα αποστέλλεται στο δικαιούχο έγγραφη ενημέρωση.

Την παραπάνω σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορείτε να τα υποβάλλετε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματά του Θεσσαλονίκης ή Πάτρας, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή.

Θυρίδες Θησαυροφυλακίου

Οι Θυρίδες Θησαυροφυλακίου είναι το κατάλληλο μέρος για αποθηκεύση πολύτιμων   αντικειμένων. Είναι ιδανικός τρόπος φύλαξης σημαντικών εγγράφων, όπως αξιόγραφα, συμβάσεις, τίτλοι, διαθήκες αλλά και οικογενειακά κειμήλια, κοσμήματα, συλλογές, ανεκτίμητα  αντικείμενα.

Δείτε το πλήρες κείμενο »

Δάνεια Σε Φυσικά Πρόσωπα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4254/2014  δεν χορηγούνται νέα δάνεια σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του δημόσιου τομέα. Συνεπώς δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις. Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.  

Βεβαιώσεις τόκων στεγαστικών δανείων στα ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι φέτος δεν θα αποσταλούν βεβαιώσεις τόκων για φορολογική χρήση, από το Τ.Π.και Δανείων.

Οι δανειολήπτες θα τις προμηθεύονται αποκλειστικά από τα ΚΕΠ της περιοχής τους από 28-3-2014.

Νέα ρύθμιση δανείων

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

      Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στη με αριθμ.3512/12-2-2014 συνεδρίασή του  αποφάσισε τα παρακάτω:

 • Να παραταθεί η προθεσμία διεκπεραίωσης αιτημάτων ρυθμίσεων δανείων και πέραν τις 15-05-2013
 • Δίδεται η δυνατότητα σε δανειολήπτες που έχει γίνει περαιτέρω μείωση αποδοχών  ή έχει επέλθει ανεργία συζύγου δανειολήπτη το 2012 μετά τη συνομολόγηση του δανείου  μετά από απόφαση του Δ.Σ. της κατά περίπτωση υπαγωγής αυτού στις ρυθμίσεις ακόμα και αν συνομολογήθηκε το δάνειο εντός του έτους 2012.
 • Να βελτιώσει την ρύθμιση της  παρακράτησης των 3/10 από τις αποδοχές ή τη σύνταξη των δανειοληπτών ως εξής:
  1. Ο υπολογισμός των 3/10 να γίνεται επί των καθαρών αποδοχών
  2. Η διάρκεια της ρύθμισης να είναι 3/ετής και μετά την παρέλευση της 3/ετίας θα επανεξετάζεται η συνέχισή της ή όχι καθώς και οι όροι εξυπηρέτησης του μη καταβαλλόμενου  ποσού .

 

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε την διευκόλυνση που παρέχεται με την παρακράτηση 3/10 των καθαρών μηνιαίων αποδοχών  για την εξυπηρέτηση του/των δανείου/ων σας συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση που μπορείτε να  κατεβάσετε  από εδώ .

 

Την παραπάνω σχετική  αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  μπορείτε να τα υποβάλλετε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματά του  Θεσσαλονίκης ή Πάτρας,  αυτοπροσώπως ή  μέσω εξουσιοδοτούμενου  προσώπου ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή  οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή .

Διαχείριση κεφαλαίων Νομικών Προσώπων & Οργανισμών

Στον τομέα αυτό το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο, εξυπηρετώντας διάφορους φορείς του Δημοσίου στην ταμειακή τους διαχείριση, όπως :

 • Κεφάλαια του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Κεφάλαια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
 • Κεφάλαια των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
 • Κεφάλαια Ταμείων Αρωγής, κλπ.
 • Ενημέρωση Εντολών Πληρωμής Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης