Βεβαιώσεις τόκων στεγαστικών δανείων στα ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι φέτος δεν θα αποσταλούν βεβαιώσεις τόκων για φορολογική χρήση, από το Τ.Π.και Δανείων.

Οι δανειολήπτες θα τις προμηθεύονται αποκλειστικά από τα ΚΕΠ της περιοχής τους από 28-3-2014.

Δάνεια σε ΟΤΑ


Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση δανείων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων


Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το ΠΔ 169/2013


 Δικαιολογητικά για την εφαρμογή Ν.3943-2011 άρθρο 49


Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση δανείων σε Δήμους & Περιφέρειες για εξόφληση χρεών έως 31-12-2011 σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 2 παρ. 1 του ν.4038/2-2-2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012)


Πίνακας κατάταξης ανά κωδικό σκοπών για χορήγηση δανείων από το T.Π. & Δανείων


Υπόδειγμα Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας Δήμου από το T.Π. & Δανείων

Νέα ρύθμιση δανείων

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

      Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στη με αριθμ.3512/12-2-2014 συνεδρίασή του  αποφάσισε τα παρακάτω:

 • Να παραταθεί η προθεσμία διεκπεραίωσης αιτημάτων ρυθμίσεων δανείων και πέραν τις 15-05-2013
 • Δίδεται η δυνατότητα σε δανειολήπτες που έχει γίνει περαιτέρω μείωση αποδοχών  ή έχει επέλθει ανεργία συζύγου δανειολήπτη το 2012 μετά τη συνομολόγηση του δανείου  μετά από απόφαση του Δ.Σ. της κατά περίπτωση υπαγωγής αυτού στις ρυθμίσεις ακόμα και αν συνομολογήθηκε το δάνειο εντός του έτους 2012.
 • Να βελτιώσει την ρύθμιση της  παρακράτησης των 3/10 από τις αποδοχές ή τη σύνταξη των δανειοληπτών ως εξής:
  1. Ο υπολογισμός των 3/10 να γίνεται επί των καθαρών αποδοχών
  2. Η διάρκεια της ρύθμισης να είναι 3/ετής και μετά την παρέλευση της 3/ετίας θα επανεξετάζεται η συνέχισή της ή όχι καθώς και οι όροι εξυπηρέτησης του μη καταβαλλόμενου  ποσού .

 

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε την διευκόλυνση που παρέχεται με την παρακράτηση 3/10 των καθαρών μηνιαίων αποδοχών  για την εξυπηρέτηση του/των δανείου/ων σας συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση που μπορείτε να  κατεβάσετε  από εδώ .

 

Την παραπάνω σχετική  αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  μπορείτε να τα υποβάλλετε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματά του  Θεσσαλονίκης ή Πάτρας,  αυτοπροσώπως ή  μέσω εξουσιοδοτούμενου  προσώπου ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή  οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή .

Καταθέσεις – Επιτόκια Καταθέσεων

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδρύθηκε το 1839, είναι αυτόνομος χρηματοπιστωτικός οργανισμός (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Στις υπηρεσίες του περιλαμβάνεται και η αποδοχή καταθέσεων όψεως, Ταμιευτηρίου και Προθεσμίας, από ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα Κοινωφελούς και μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κληροδοτήματα κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ΔΕΝ κηρύσσεται σε πτώχευση (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3588/2007). Η φύση του Τ. Π. & Δανείων ως Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο διέπεται από ειδική και προσαρμοσμένη προς το σκοπό του νομοθεσία καθώς και η ισχυρή περιουσιακή του θέση, αποτελούν εγγύηση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς τους καταθέτες του.

Τα επιτόκια που ισχύουν από 25 Νοεμβρίου 2013 (25/11/2013) για τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, έχουν ως εξής:

Δείτε το πλήρες κείμενο »

Διαχείριση κεφαλαίων Νομικών Προσώπων & Οργανισμών

Στον τομέα αυτό το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο, εξυπηρετώντας διάφορους φορείς του Δημοσίου στην ταμειακή τους διαχείριση, όπως :

 • Κεφάλαια του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Κεφάλαια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
 • Κεφάλαια των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
 • Κεφάλαια Ταμείων Αρωγής, κλπ.
 • Ενημέρωση Εντολών Πληρωμής Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Παράταση υποβολής αιτήσεων ρύθμισης δανείων έως 31-3-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με την υπ’ αριθμ. 3375/13-12-2012 απόφαση του Δ. Σ. του Ταμείου  δόθηκε παράταση της ημερομηνίας υποβολής όλων των αιτήσεων ρύθμισης δανείων (ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, επιμήκυνσης  διάρκειας εξόφλησης, μερικής καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, αναστολής εξυπηρέτησης κλπ.)  έως 31-3-2013.

 

Δάνεια Σε Φυσικά Πρόσωπα

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται είτε:

 • Αυτοπροσώπως με την επίδειξη αποδεικτικού ταυτοπροσωπείας (Ταυτότητα, Διαβατήριο, Άδεια οδήγησης)
 • Ταχυδρομικά με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στο σώμα της αίτησης και
 • με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στο σώμα της αίτησης


Υπολογισμός Δόσης/Κεφαλαίου Δανείου

Είδος Δανείου
Καθαρές μηνιαίες αποδοχές
Μέγιστη επιτρεπόμενη μηνιαία δόση με βάση τις αποδοχές
Ανάλογα με τη μέγιστη επιτρεπόμενη μηνιαία δόση, διαμορφώνεται το μέγιστο δικαιούμενο κεφάλαιο δανείου για κάθε περίπτωση του πίνακα που ακολουθεί

Θυρίδες Θησαυροφυλακίου

Οι Θυρίδες Θησαυροφυλακίου είναι το κατάλληλο μέρος για αποθηκεύση πολύτιμων   αντικειμένων. Είναι ιδανικός τρόπος φύλαξης σημαντικών εγγράφων, όπως αξιόγραφα, συμβάσεις, τίτλοι, διαθήκες αλλά και οικογενειακά κειμήλια, κοσμήματα, συλλογές, ανεκτίμητα  αντικείμενα.

Δείτε το πλήρες κείμενο »

Υπολογισμός IBAN

Επιλέξτε τη χώρα:
Τριψήφιος αριθμητικός Κωδικός Τράπεζας:
Τετραψήφιος αριθμητικός Κωδικός Καταστήματος:
Πληκτρολογήστε το πρώτο ψηφίο του Αρ. Λογαριασμού (εσωτ. χρήση):
Υπόλοιπος δεκαπενταψήφιος Αριθμό Λογαριασμού:Το ΙΒΑΝ του λογαριασμού σας είναι:Υπολογισμός Καθάρισμα πεδίων


Πρόσθετες πληροφορίες για όλες τις κατηγορίες δανείων (Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Υ.Α., Δημοτικές & Κοινοτικές Επιχειρήσεις)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Παρέχεται για χρόνο όχι μεγαλύτερο αυτού που προβλέπεται για την αποπεράτωση του έργου.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Το ύψος του δανείου μπορεί να φθάσει το 100% για τους Ο.Τ.Α. και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί το 80% της αντίστοιχης δαπάνης για τις επιχειρήσεις.

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

Τα επιτόκια των δανείων δεν επιβαρύνονται με άλλες προσαυξήσεις , όπως ειδικός φόρος Τραπεζικών εργασιών (Ε.Φ.Τ.Ε.), εισφορά του Ν. 128/73 κ.λ.π.