Στεγαστικά Δάνεια Ενυπόθηκα: Όροι και Προϋποθέσεις

Ποσό δανείου :Αναλόγως των αποδοχών σας
Επιτόκιο :Διάφοροι συνδυασμοί διάρκειας και επιτοκίων
Διάρκεια :από 15 έως και 25 χρόνια για δάνεια σταθερού επιτοκίου και

από 15 έως και 35 χρόνια για δάνεια σταθερού επιτοκίου για τμήμα της διάρκειάς τους (προϊόν που θα είναι διαθέσιμο σύντομα)

Σκοπός :Απόκτηση Α’ κατοικίας
Όροι και προϋποθέσεις:Παρακαλώ διαβάστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ το κείμενο μετά από αυτό τον πίνακα
Συνομολόγηση :Ιδιωτική σύμβαση.
Εξυπηρέτηση :Εκχώρηση μέχρι τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξης.

Με την έναρξη του εξάµηνου, που ακολουθεί την ηµεροµηνία υπογραφής της δανειακής σύµβασης (1η Ιανουαρίου ή 1η Ιουλίου)

Πρόωρη εξόφληση:

α) Μπορεί να γίνει από εσάς οποτεδήποτε, µερική ή ολική εξόφληση του δανείου.

β) Εάν είσθε εν ενεργεία υπάλληλος και κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης τα 6/10 της σύνταξής σας δεν καλύmουν τη δόση του δανείου, ή όπου δεν υφίσταται δικαίωµα σύνταξης, υποχρεωτικά παρακρατείται, κα­τά περίmωση, µέρος ή το σύνολο του εφάπαξ βοηθήµατος, για τη µερική ή ολική εξόφληση του δανείου. Σηµείωση:

Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξόφλησης, θα καταβάλετε:

α) Μέρος ή το υπόλοιπο του κεφαλαίου που υφίσταται στο τέλος του προηγούµενου εξαµήνου (30/6 ή 31/12) και

β) Τόκους εξόφλησης που υπολογίζονται µε το συµβατικό επιτόκιο στο εξοφλούµενο κεφάλαιο για το χρο­νικό διάστηµα που αρχίζει από την επόµενη της ανωτέρω ηµεροµηνίας (1η/7 ή 1η/1) μέχρι και την ημέρα της προεξόφλησης.

Αναδοχή χρέους:Επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις
Ασφάλεια :•Υποθήκη ισόποση του δανείου και σειρά Α΄, Β΄ ή Γ΄ (κατά περίπτωση) εφόσον επιτρέπεται από την αξία του ακινήτου (δηλ. άθροισμα υφιστάμενων βαρών πλέον 20%)
• Εκχώρηση μέχρι τα ¾ από το εφάπαξ βοήθημα ως πρόσθετη ασφάλεια του δανείου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η τυχόν υπάρχουσα υποθήκη θα πρέπει να είναι γραμμένη κατά του δανειζομένου ή του/της συζύγου και όχι προκτήτορος.
 • Κατ’ εξαίρεση χορηγείται στεγαστικό δάνειο για αγορά κατοικίας, η οποία είναι βεβαρημένη αποκλειστικά και μόνο με Α’ υποθήκη υπέρ του Ταμείου και σε βάρος του πωλητή.
 • Δεν χορηγείται δάνειο εάν προηγείται υποθήκη υπέρ του Q.E.K. εκτός εάν γίνει εναλλαγή υποθηκικής σειράς ώστε να προηγείται το Τ.Π. και Δανείων του Ο.Ε.Κ.
 • Μετά την ολική εξόφληση του δανείου, το Τ.Π. και Δανείων συναινεί στην εξάλειψη της υποθήκης που έχει εγγράψει επί του ακινήτου και απαλλάσσει το δανειολήπτη από κάθε υποχρέωσή του.
Έξοδα:
 1. Έξοδα για τον έλεγχο των τίτλων που ανέρχονται σε 0.50%, επί του ποσού του δανείου με κατώτερο το ποσό των 59 ΕΥΡΩ (κατά δανειολήπτη ή ζευγάρι δανειοληπτών), το οποίο παρακρατείται κατά την από­δοση του προ’ίόντος του δανείου.
 2. Αμοιβή του μηχανικού που θα συντάξει την έκθεση εκτίμησης του ακινήτου και τις πιστοποιήσεις των ερ­γασιών που εκτελέσθηκαν.
 3. Έξοδα υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογίου, για την υποθήκη που θα εγγραφεί.
Απόδοση :Το προϊόν του δανείου καταβάλλεται:

α) Στον πωλητή, όταν το δάνειο χορηγήθηκε για την αγορά κατοικίας.

β) Στον δανειολήπτη, όταν το δάνειο χορηγήθηκε για την ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση κατοικίας, το 30% ως προκαταβολή, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από την αξία του οικοπέδου μετά την αφαί­ρεση τυχόν υφιστάμενων βαρών προσαυξημένων κατά 20%, το υπόλοιπο 70% με πιστοποιήσεις ότι έχουν ήδη εκτελεσθεί οι προϋπολογισθείσες εργασίες.

γ) Στον δανειολήπτη στην περίπτωση δανείου επισκευής το 50% ως προκαταβολή, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από την υπάρχουσα αξία του προς επισκευή ακινήτου μετά την αφαίρεση τυχόν υφιστάμενων βαρών προσαυξημένων κατά 20%, το υπόλοιπο 50% με πιστοποιήσεις ότι έχουν ήδη εκτελεσθεί οι υπο­λογισθείσες εργασίες.

δ) Στον πωλητή του οικοπέδου, μόνο το 1/4 του δανείου και τα υπόλοιπα 3/4 στο δανειολήπτη.

Σημείωση:

Κατά την απόδοση του προ’ίόντος του δανείου, οι απλοί ενδιάμεσοι τόκοι που προκύπτουν για το χρονικό διάστημα από την ημέρα της πληρωμής μέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου,κεφαλοποιούνται και αποτελούν μαζί με το ποσό του κεφαλαίου του δανείου ένα ενιαίο δάνειο. Το ποσό της δόσης που αντι­στοιχεί σε αυτούς θα καταβάλλεται από το δανειολήπτη με την τοκοχρεολυτική δόση του δανείου (με έναρ­ξη την 1 lανουαρίου ή 1 lουλίου).

Αίτηση:Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάστε το έντυπο της αίτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε το δάνειο, πρέπει να ισχύουν μέχρι και την εκταμίευση του.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

 1. Εάν έχει χορηγηθεί σε σας ή στον/στη σύζυγό σας άλλο στεγαστικό δάνειο από το Τ.Π. και Δανείων είναι δυνατόν να δανειοδοτηθείτε για δεύτερη φορά εφ’ όσον απαραίτητα εξοφληθεί το (α’) πρώτο δάνειο.
  Αν το στεγαστικό δάνειο έχει χορηγηθεί από το Ταχυδρομικό Ταµιευτήριο, είναι δυνατόν να δανειοδοθείτε και από το Τ.Π. και Δανείων εφ’ όσον στην προσκοµιζόµενη δανειακή σύµβαση (που υπογράφηκε με το Ταχ. Ταµι­ευτήριο) δεν υφίσταται κάποιος δεσµευτικός όρος. Και στις δύο περιπτώσεις, η Β’ κατοικία πρέπει να είναι με­γαλύτερη τουλάχιστον κατά 20% της πρώτης, εφόσον αυτή παραµένει στην κυριότητα του δανειολήπτη.
 2. Το δάνειο χορηγείται μόνο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ή κατά περίπτωση δεύτερης, η οποία πρέπει να ανήκει κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας σε σας ή στον/στη σύζυγό σας ή και στους δυο.
 3. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, η ηλικία σας συν τη διάρκεια του δανείου ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει το 80-στο έτος της ηλικίας σας (π.χ. Ηλικία τη στιγμή της αίτησης 55 και δάνειο 30 ετών ΔΕΝ είναι αποδεκτά).
 4. Στην περίπτωση ανέγερσης, αποπεράτωσης, επέκτασης της κατοικίας, πρέπει να εκδοθεί άδεια οικοδοµής (όπου απαιτείται από το Νόµο).
 5. Το δάνειο ΔΕΝ χορηγείται:
  1. αν εσείς ή ο/η σύζυγός σας ή και οι δύο μαζί έχετε πλήρες δικαίωµα κυριότητας ή ισοβίου επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή διαµερίσµατος σε πόλη με περισσότερους από 5.000 κατοίκους.
  2. για την απόκτηση κατοικίας σε πόλη κάτω των 5.000 κατοίκων, εάν ή ο/η σύ­ζυγός σας ή και οι δύο μαζί έχετε πλήρες δικάιωμα κυριότητας ή ισοβίου επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος σε οποιαδήποτε πόλη κάτω των 5.000 κατοίκων.
   Κατ’ εξαίρεση χορηγείται το δάνειο εάν υπάρχει πλήρες δικάιωμα κυριότητας ή ισοβίου επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος (σε οποιαδήποτε πόλη ή χωριό) και αυτή δεν είναι με­γαλύτερη από 70 τ.μ. για τον άγαµο, 70τ.μ. για το ζευγάρι, προσαυξηµένα κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόµε­νο παιδί, με ανώτερο τα 110 τ.μ. υπό τον όρο ότι η κατοικία που θα αποκτήσετε με το δάνειο θα είναι μεγαλύτε­ρη τουλάχιστον κατά 20% από την ήδη υπάρχουσα.
 6. Η προς αγορά κατοικία να έχει κτισθεί νόµιµα σε οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο.
 7. Το δάνειο χορηγείται για την απόκτηση προκατασκευασµένης κατοικίας, εφόσον προσκοµισθεί έγγραφο νο­µίµως συντεταγµένο από την καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδια αρχή, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι αυτή είναι μονίµου χαρακτήρα μη λυόµενη, δεδοµένου ότι ο φέρων οργανισµός της είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα και δεν δύναται να αποσυναρµολογηθεί χωρίς να προκληθούν σοβαρές φθορές στο σύνολό της.
 8. Η εκτιµηθείσα, από το μηχανικό, αξία του ακινήτου που θα αγορασθεί πρέπει να υπερκαλύπτει το δάνειο που έχει εγκριθεί και τα τυχόν υφιστάµενα βάρη. Στην αντίθετη περίπτωση το δάνειο θα περιοριστεί ανάλογα.
 9. Με το δάνειο καλύπτεται η δαπάνη απόκτησης κατοικίας επιφανείας μέχρι 120τ.μ. Η δαπάνη για τα πέραν των 120τ.μ. βαρύνει εσάς.
 10. Κατά τη συνοµολόγηση του δανείου, πρέπει τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξής σας να καλύπτουν τη δόση του δανείου. Στην αντίθετη περίπτωση το δάνειο θα περιοριστεί ανάλογα.
 11. Εάν ο αιτών βρίσκεται σε διάσταση από την έγγαµη συµβίωση, δικαιούται δανείου εφόσον έχει 2, τουλά­χιστον, χρόνια μόνιµης υπηρεσίας και δεν τυγχάνει ούτε ο ίδιος, ούτε και ο/η σύζυγός του κύριος κατά πλή­ρες δικαίωµα κυριότητας ή ισοβίου επικαρπίας ή οικήσεως άλλης οικίας ή διαµερίσµατος στην Ελλάδα και σε πόλη άνω των 5.000 κατοίκων.
 12. Αν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι συνταξιούχος και ο άλλος εν ενεργεία ή και οι δύο σύζυγοι συντα­ξιούχοι, τότε δικαιούται δάνειο μόνο ο ένας από τους δύο.
 13. Γενικά οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε το δάνειο, πρέπει να ισχύουν και κατά την ηµεροµηνία συνοµολόγησής του.
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων