Δάνεια σε ΟΤΑ

17-01-2018 – Απολογισμός του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του Δημοτικού Οδοφωτισμού”


15-12-2017 – Πληροφοριακό υλικό για την διαβούλευση του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδομής των ΟΤΑ Α΄ & Β΄ Βαθμού και ΝΠΔΔ μέσω εγκατάστασης φωτοβολταικών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού


20-09-2017 – Επέκταση του προγράμματος για την αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού – Συνεργασία ΤΠΔ με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ


14-07-2017 – Νέο ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Τ.Π. & Δανείων με το ΚΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως από ΟΤΑ


13-07-2017 – Νέο πρόγραμμα στήριξης του Τ.Π. & Δανείων προς τους μικρούς Δήμους με τεχνικό σύμβουλο την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων


12-07-2017 – Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορήγησης δανείων από το Τ.Π και Δανείων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τους προβλεπόμενους σκοπούς δανειοδότησης


12-04-2017 – Χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον Δημοτικό Οδοφωτισμό & Δανείων


Διαδικασία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4483/28-7-2017 που αφορά την επιμήκυνση των ήδη χορηγηθέντων δανείων των Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών


Διαδικασίες, Προϋποθέσεις, Όροι και Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4483/31-7-2017 [Χρεωστικά Ανοίγματα]


Διαδικασίες και Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων με Δήμους, Περιφέρειες, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015), για ισοσκέλιση προϋπολογισμού


Διαδικασίες και Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων με Δήμους, Περιφέρειες, Συνδέσμους, Ενώσεις και Νομικά Πρόσωπα αυτών με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους με το Τ.Π και Δανείων ή με Πιστωτικά Ιδρύματα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/A/24-12-2014) και Υπόδειγμα Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου από Τ.Π και Δανείων


Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση δανείων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων


Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το ΠΔ 169/2013


 Δικαιολογητικά για την εφαρμογή Ν.3943-2011 άρθρο 49


Διαδικασίες και Δικαιολογητικά και έργα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού των ΟΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α΄& Β΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ


ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Τ.Π. & Δανείων ενόψει του επικείμενου καύσωνα - Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων